REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BLACK FRIDAY ODBYWAJĄCEJ SIĘ

OD DNIA 25.11.2021  godz.23:59 DO 28.11.2021 godz.23:59§ 1

 1.     Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania towarów kolekcji marki SAWAY z rabatem. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest SAWAY z siedzibą w Kraków ul. Idzikowskiego 19/3 (dalej „Organizator”).
 2.     Akcja Promocyjna przeprowadzona będzie od dnia 25 listopada 2021 roku od godziny 23:59:00 do 28 listopada 2021 do godziny 23:59:00. Po tym terminie promocja nie obowiązuje. 
 3.     Miejscem Promocji jest sklep internetowy www.saway.pl. 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1.     Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Kolekcji SAWAY, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „BLACK FRIDAY”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 2.     Kolekcja  SAWAY – pełna kolekcja obuwia dostępna w ofercie sklepu internetowego SAWAY. 
 3.     Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.
 4.     Kod Promocyjny – „BLACK20" "BLACK10"
 5.     Zniżka - 20% i 10%

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w sklepie internetowym www.saway.com.

§4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

 1.     Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 2.     Akcji promocyjnej podlega jedynie obuwie i torebki.
 3.     Uczestnik Akcji Promocyjnej, w celu skorzystania z Akcji Promocyjnej –w sklepie internetowym www.saway.com - musi włożyć do koszyka minimum jedną parę obuwia oraz wpisać Kod Promocyjny.
 4.     Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik Akcji Promocyjnej, który spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie otrzyma zniżkę 10% i 20% do zamówienia. Ilość rzeczy w zamówieniu jest dowolna.
  a) Rabat 10% naliczany jest po wpisaniu kodu: BLACK10 obejmuje wszystkie kategorie sklepu.
  b) Rabat 20 % naliczany jest po wpisaniu kodu: BLACK20 obejmuje tylko kategorię BLACK FRIDAY.
 5.     Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, nie łączą się. Nie łączą się one także z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepie internetowym www.saway.pl .
 6.     W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Akcji Promocyjnej, w szczególności wątpliwości, co do faktu objęcia określonych towarów niniejszą Akcją Promocyjną, decydujące znaczenie ma informacja Właściciela firmy SAWAY
 7.     Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej do chwili dokonania zapłaty oznacza, iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 8.      Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom na standardowych zasadach obowiązujących w sklepie internetowym SAWAY.

 

 

 

§ 5

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

§ 6

Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Akcję Promocyjną bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na profilu marki SAWAY na portalu Facebook oraz w newsletterze marki.

§ 7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do SAWAY, 31-519 Kraków ul. Idzikowskiego 19/3 lub mailowo [email protected] celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 8

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.saway.pl  

§ 9

 1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2.     Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.saway.pl .
 3.     Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.